logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila.

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.

Koje štete pokriva polisom autoodgovornosti?

Polisa osiguranja od autoodgovornosti ne uključuje šteta na sopstvenom vozilu, koje pokriva kasko osiguranje.

Ukoliko pretrpite materijalnu ili nematerijalnu štetu od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, trolejbus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od društva za osiguranje kod koga je to vozilo bilo osigurano.

Šta znači bonus-malus?

Sistem bonus-malus predstavlja utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti određenog vozila primenom odgovarajućeg premijskog stepena, u zavisnosti od toga da li je osiguranik u definisanom prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu osiguranja za to vozilo, a za koju je on odgovoran.

Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od AO, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta.

Malus predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu. Na ovaj način osiguranik koji u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja, odnosno osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati uvećanje premije osiguranja.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi se samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.

Vodite računa sa ne izgubite pravo iz polise autoodgovornosti

 • koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom
 • upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
 • ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom
 • ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava
 • ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami
 • ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno
 • ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode ukoliko niste dali svoje lične i podatke o osiguranju

Najčešća pitanja u vezi AO polise | obavezno osiguranje vozila

Treća osoba ili lice je svaki učesnik u saobraćaju i sve osobe koje se zateknu u vozilu u trenutku nezgode osim vozača.

Kod šteta koje se naprave suprotno Uslovima osiguranja (pijanstvo i slično) osiguravajuće društvo koje isplati štetu ima pravo regresa od lica koje je učinilo štetu suprotno uslovima.

 •   •  ako se vozilom prevoze lica na mestu koje nije predviđeno za prevoz lica
 •   •  ako se vozilom upravlja bez propisane dozvole
 •   •  ako se momentu saobraćajne nezgode upravljalo vozilom pod uticajem alkohola, dejstvom droge ili narkotika

Ako ste oštećeni od stranaca sa kompletnom dokumentacijom i koji je registrovan u zemlji u kojoj je došlo do nezgode, šteta se prijavljuje njegovom osiguravajućem društvu kod kojeg je osigurao vozilo od autoodgovornosti, a koje je dužno da Vam nadoknadi štetu.

U slučaju da je nezgodu prouzrokovao stranac, čije je vozilo registrovano u nekoj 3. zemlji, štetu treba da prijavite Birou zelene karte države u kojoj se desila nezgoda.

Ako ste Vi krivi za štetu u inostranstvu, oštećeni će se obratiti direktno Vašem osiguravajućem društvu za naknadu štete.

Da, ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije samo ako su prouzrokovane od vozila koja po Zakonu podležu obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (putnička vozila. teretna, autobusi …).

U ovim slučajevima se iz garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije isplaćuju samo nematerijalne štete (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja i dr.).

Registraciju možete produžiti najranije 30 dana pre isteka postojeće polise autoodgovornosti.

Da bi se registrovalo vozilo potrebno je izvršiti uplatu:

 1.   1.  Polise osiguranja od autoodgovornosti (zavisi od snaga motora u KW)
 2.   2.  Tehnički pregled
 3.   3.  Takse za registraciju vozila, i to:
 •      •  komunalna taksa
 •      •  registraciona nalepnica
 •      •  porez na upotrebu  | samo za putnička vozila i motocikle
 •      •  registracione tablice | uz prvu registraciju
 •      •  saobraćajna dozvola | uz prvu registraciju

 

Saznajte više… | Kalkulator svih troškova registracije

Ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi da nešto nije u redu sa vozilom, utvrđuje se tehnička neispavnost, a vozilo se nakom popravke šalje na ponovljeni tehnički pregled. U međuvremenu tom vozilu se ne može produžiti registracija, niti se isto može koristiti u saobraćaju.

Registraciju vozila može izvršiti vlasnik vozila ili neko drugo lice uz ovlašćenje dobijeno od strane vlasnika. Polisa osiguranja kao i sve uplatnice za takse glase na ime vlasnika vozila.

Ukoliko osiguranik ima dve polise (jedna je kratkoročna i uzeta je zbog dobijanja zelenog kartona), ako se dogodi šteta, osiguranje važi po prvobitnoj polisi tj. po onoj uz koju su plaćene takse i porez i po osnovu koje je izvršena overa saobraćajne dozvole.

Kratkoročna polisa uzeta od drugog osiguravajućeg društva radi dobijanja zelenog kartona je važeća za štete nastale u inostranstvu.

Ako osiguranik izgubi polisu, radi se prepis polise. Potrebno je obratiti se Osiguravaču čiju polisu posedujete.

Svi vozači motornih vozila, pored polise autoodgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih materijalnih šteta u saobraćajnim nezgodama gde nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak nezgode.

Zeleni karton, kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, obavezan je dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

Severna Makedonija,  BiH, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Albanija, Tunis, Maroko.

Zeleni karton takođe nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum.

Za vozila iz Republike Srbije od 2012. godine, prilikom ulaska na teritoriju neke od zemalja potpisnica Multilateralnog sporazuma, kao dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti dovoljna je registarska oznaka, odnosno registraciona nalepnica koja se dobija prilikom registracije vozila.

Zemlje potpisnice Sporazuma (MA) su: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

Podsetnik za registraciju vozila

Kontaktirajte naš stručni tim za BESPLATNE konsultacije

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right