logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Imao sam sudar sa vozilom stranih registarskih oznaka, šta sada?

Sudar sa vozilom koje ima strane registarske tablice. Šta je potrebno znati?

Letnje je doba, vreme da se putuje… Kroz našu zemlju ovih meseci proći će veliki broj stranih vozila što za posledicu ima i veliku verovatnoću onih nemilih situacija odnosno saobraćajnih nezgoda i, nažalost, nesreća.

U ovom tekstu ćemo se posvetiti saobraćajnim nezgodama u kojima su pored domaćih učesnika, učestvovala i vozila stranih registarskih oznaka.

Šta raditi kada Vas udari vozilo stranih registarskih oznaka na teritoriji Srbije?

Kada se nađete u ovakvoj situaciji, iz prakse bi mogli da Vam damo savet da obavezno kontaktirate MUP i zahtevate vršenje uviđaja. Na taj način ćete nedvosmisleno obezbediti dokaz o odgovornosti stranog državljana a policijski izveštaj kao dokument izdat od strane organa nadležnih za utvrđivanje odgovornosti bi trebalo da bude dovoljan za relativno brzo ostvarivanje Vaših prava.

Ovaj put se nećemo zadržavati na samoj saobraćajnoj nezgodi već ćemo se direktno posvetiti prijavi i naknadi štete. Prvo što je potrebno uraditi, kada dobijete zapisnik policije ili pak Evropski izveštaj, jeste da utvrdite da li osiguravač štetnika ima korespondenta na teritoriji Srbije. To možete videti sa internet stranici Udruženja osiguravača Srbije na sledećem linku Udruzenje-Osiguravaca.rs:6565. Potrebno je da izaberete zemlju štetnika, osiguravajuće društvo istog i datum udesa (slika ispod).

Kada se nađete u ovakvoj situaciji, iz prakse bi mogli da Vam damo savet da obavezno kontaktirate MUP i zahtevate vršenje uviđaja. Na taj način ćete nedvosmisleno obezbediti dokaz o odgovornosti stranog državljana a policijski izveštaj kao dokument izdat od strane organa nadležnih za utvrđivanje odgovornosti bi trebalo da bude dovoljan za relativno brzo ostvarivanje Vaših prava.

Ovaj put se nećemo zadržavati na samoj saobraćajnoj nezgodi već ćemo se direktno posvetiti prijavi i naknadi štete. Prvo što je potrebno uraditi, kada dobijete zapisnik policije ili pak Evropski izveštaj, jeste da utvrdite da li osiguravač štetnika ima korespondenta na teritoriji Srbije. To možete videti sa internet stranici Udruženja osiguravača Srbije na sledećem linku Udruzenje-Osiguravaca.rs:6565. Potrebno je da izaberete zemlju štetnika, osiguravajuće društvo istog i datum udesa (slika ispod).

Šta se dešava nakon prijave štete?

Nakon prijave štete, osiguravajuće društvo (korespondent na teritoriji Srbije ili UOS – biro zelene karte) kontaktiraju inostrano osiguravajuće društvo radi dobijanja pokrića. Pokriće predstavlja potvrdu da je vozilo koje Vas je udarilo imalo validno osiguranje u zemlji porekla.

Moramo napomenuti da su ove vrste šteta malo komplikovanije od domaćih te su im i propisani rokovi drugačiji. U svakom slučaju potrebno je strpljenje ali se uglavnom na kraju sve završi onako kako i treba da bude. Rok za pružanje pokrića je 42 dana od dana podnošenja zahteva za pokriće.

U roku od 42 dana inostrani osiguravač je u obavezi da odgovori i dostavi podatke o osiguranom vozilu. Nakon dobijanja pokrića, domaće osiguravajuće društvo postupa kao i sa domaćom štetom. Ukoliko polisa nije validna, odnosno ako vozilo koje Vas je udarilo iz nekog razloga ne poseduje važeće osiguranje, takvo vozilo se na teritoriji Srbije može smatrati neosiguranim te se za naknadu štete možete obratiti direktno Garantnom fondu u okviru Udruženja osiguravača Srbije.

Ukoliko zapisnikom o uviđaju ne možete identifikovati o kom inostranom osiguranju se radi, vaš odštetni zahtev predajte Birou zelene karte i čekajte dalje instrukcije: ili će predmet proslediti korespondentu na teritoriji Srbije ili će Biro obrađivati vaš predmet.

Šta ukoliko inostrano osiguravajuće društvo nema korespondenta u Srbiji?

Kao što smo već i napomenuli, u ovom slučaju ćete se obratiti Birou zelene karte u okviru Udruženja Osiguravača Srbije. S obzirom na to da Biro zelene karte u svom sastavu nema procenu štete, potrebno je da se obratite nekom za procenu štete na vašem vozilu. To možete uraditi u nekoj od specijalizovanih agencija, preko veštaka ili vašem osiguravajućem društvu.

Važno je napomenuti da neka osiguravajuća društva ovu vrstu usluge svojim osiguranicima ne naplaćuju. Kada dobijete zapisnik o oštećenju isti uz ostalu dokumentaciju predajete u Birou. Bilo da se predmet rešava u okviru neke osiguravajuće kuće ili u Birou zelene karte UOS-a, rokovi su isti jer su propisani Kritskim sporazumom i Internim regulativama – međunarodnim sporazumom o rešavanju šteta sa inostranim elementom.

Bez obzira ko od prethodno pomenutih rešava vaš predmet, veoma je bitno napomenuti da u slučaju šteta koja su nastala na teritoriji Srbije a prouzrokovane su od strane vozila inostranih registarskih oznaka, imate ista prava kao da je u pitanju domaća šteta, jer se primenjuju zakoni, pravila i praksa zemlje nastanka odnosno, u ovom slučaju, Srbije.

Šta raditi kada je vaše vozilo udareno na teritoriji druge zemlje?

U ovom delu ćemo se pozabaviti malo komplikovanijom vrstom štete a to je ona koja je nastala van teritorije Srbije. Šta raditi u ovom slučaju? Svakako bi, bez obzira gde ste i ako ste sigurni da vi niste odgovorni, valjalo da insistirate da policija izvrši uviđaj saobraćajne nezgode ili bar da konkretno navede ko je odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode. Sve to iz razloga što, za rešavanje predmeta, primeljuju se zakoni zemlje nastanka saobraćajne nezgode i ne želite da dođete u situaciju da drugi učesnik svom osiguranju da izjavu u kojoj negira svoju odgovornost.

U ovom slučaju vaš odštetni zahtev možete podneti na dva načina: direktno dok ste u toj zemlji ili kada se vratite u vašu zemlju. Ukoliko želite direktno da se obratite dok ste u inostranstvu potrebno je da saznate o kom osiguravajućem društvu je reč a onda i gde možete podneti odštetni zahtev. Ovaj način je možda komplikovaniji jer postoji mogućnost da ne poznajete jezik „domaćina“ a i izgubićete deo dragocenog vremena na vašem odmoru.

Drugi način je, bar nama, lakši i interesantniji. Kada se vratite u Srbiju, možete se, kao što smo već napomenuli, obratiti nekoj od agencija, veštaku ili vašem osiguravajućem društvu za fotografisanje vašeg vozila i sačinjavanje zapisnika o oštećenju. Ukoliko Vam je poznato koje osiguravajuće društvo je u pitanju, možete se obratiti direktno njemu. Na internet stranici COB-a www.cobx.org možete pronaći kontakt podatke nadležnog osiguravajućeg društva.

Ukoliko vam nije poznato o kom osiguravajućem društvu je reč, onda se možete obratiti Udruženju osiguravača Srbije kako bi se aktiviranjem sporazuma o zaštiti posetilaca dobila informacija o nadležnom osiguravajućem društvu i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava naknade štete.Drugi način je, naravno, klasična pretraga interneta. Uz vaše pismo potrebno je poslati i dokaznu dokumentaciju kao i fotografije, zapisnik o oštećenju a ako je moguće i obračun štete ili račun o izvršenoj popravci.

Šta je sporazum o zaštiti posetilaca?

“Agreement on Protection of Visitors”, ili Sporazum o zaštiti posetilaca, direktna je posledica namere Saveta biroa zelene karte da se omogući primena mehanizma takozvane četvrte direktive i na građane iz zemanja koje nisu članice Evropske unije (izvor www.uos.rs).

Do sada je ovaj sporazum potpisan sa Grčkom, Turskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Slovenijom, Švajcarskom a od skora i sa Makedonijom. Bitno je znati da u ovom slučaju naš Biro zelene karte nije nadležan za naknadu štete već vam samo može pomoći svojim mehanizmom i potpisanim ugovorom oko identifikacije inostranog osiguravajućeg društva i pribavljanja potrebne dokumentacije a onda vas i uputiti na nadležno društvo.

Odštetni zahtev podnosite sami i direknto nadležnom osiguravajućem društvu. Nakon podnošenja odštetnog zahteva, nadležno osiguravajuće društvo predmet rešava u skladu sa zakonima, pravilima i praksom zemlje u kojoj je nastala saobraćajna nezgoda.

U slučaju da vas na teritoriji jedne strane zemlje udari vozilo druge zemlje, potrebno je da se obratite Birou zelene karte zemlje u kojoj je nastala saobraćajna nezgoda ili u drugom slučaju direktno osiguravajućem društvu odgovornog vozila.

Bilo da je nezgoda nastala na teritoriji Srbije ili izvan, naknada štete prouzrokovane vozilom inostranih registarskih oznaka predstavlja komplikovaniju vrstu šteta te je potrebno i neophodno imati strpljenja dok se predmet ne razreši do kraja.

Upamtite, bez obzira koliko nešto izgledalo komplikovano i problematično, rešenje se na kraju, ipak, nekako pronađe.

Autor: Dušan Ćirović dipl. ing | stručni saradnik za likvidaciju šteta | © CEPEOS | Centar za osiguranje | Sva prava zadržana