logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Kako se računa totalna, a kako delimična šteta?

Procena štete na vozilu.

Nakon završene procene štete od strane procenitelja i dobijanja Zapisnika o oštećenju, na red dolazi i obračun štete.

U ovom tekstu ćemo se bazirati na dve vrste obračuna štete: delimičnu štetu i totalnu štetu.

Šta podrazumeva delimična šteta?

Sama definicija delimične štete bi se mogla objasniti popravkom ili zamenom oštećenih delova u okvirima rentabilnosti popravke.

Delimična šteta se može obračunati na tri načina:

  • obračun po računu
  • obračun po predračunu
  • obračun po sporazumu

Račun | Obračun delimične štete

Obračun štete po računu podrazumeva isplatu štete na osnovu računa servisa koji je izvršio popravku oštećenog vozila. Kada ste vozilo odvezli u servis i o svemu tome se dogovorili sa predstavnikom osiguranja, obavezno predajte serviseru Zapisnik o oštećenju koji ste dobili od osiguravača.

Dobro prostudirajte zapisnik o oštećenju i upoznajte se sa svim stavkama, pogotovo ukoliko je propisana tehnička amortizacija na određene delove jer to će biti Vaše učešće u kupovini novog, originalnog dela (o ovome smo pisali u prethodnom tekstu „Kako se radi procena štete i šta je tehnička amortizacija“). Imajte na umu da se servis mora pridržavati Zapisnika o oštećenju i da faktura mora sadržati samo delove i radove koji su odobreni istim.

Nakon izvršene popravke servis izdaje fakturu za izvršene radove i zamenjene delove. Kako biste preuzeli svoje vozilo nakon završene popravke, servis može fakturu direktno poslati u nadležno osiguravajuće društvo, nakon čega osiguravač može servisu izdati Garantno pismo kako bi klijent dobio svoje vozilo.

Druga opcija da podignete svoje vozilo jeste da sami platite troškove popravke, pa da račun dostavite osiguravaču i zahtevate refundaciju istog. Ukoliko su oštećeni delovi zamenjeni novim, originalnim delovima i na iste je opredeljena tehnička amortizacija, osiguravač će izdati Garantno pismo na umanjeni iznos odnosno na iznos sa obračunatom amortizacijom a Vi ćete platiti razliku prilikom preuzimanja vozila.

Predračun | Obračun delimične štete

Obračun štete po predračunu na neki način se može smatrati i obračunom po sporazumu iz razloga što Vi dostavljate predračun za delove i radove, a da vozilo još niste popravili, na osnovu koga će osiguravač izvršiti obračun štete.

U ovom slučaju osiguravač prilikom obračuna, po dosadašnjoj praksi, predračun umanjuje za vrednost PDV-a kao trošak koji nije plaćen kao i tehničku amortizaciju propisanu zapisnikom o oštećenju (ukoliko je propisana). Osiguravač takođe ima pravo da umanji predračun i za delove i radove koji nisu odobreni zapisnikom o oštećenju.

Sporazum | Obračun delimične štete

Obračun delimične štete po sporazumu jeste obračun koji se radi u skladu sa internim normativima i cenovnicima osiguravača. U novije vreme, za novija vozila, obračun se uglavnom radi kroz ekspertski program Audatex ili Eurotax koji sadrže cene delova ovlašćenih servisa.

Cena radnog sata i farbarskog i potrošnog materijala se obračunavaju u skladu sa internim pravilima društva, ali oni uglavnom prate tržišne uslove za usluge ovog tipa.

Ukoliko osiguravač štetu obračunava po predračunu ili sporazumu, izdaje Vam uz obračun i Vansudsko poravnanje sa predlogom iznosa sa kojim ćete moći, ili ne, da Vaše vozilo vratite u pređašnje stanje. Ukoliko ste saglasni sa predloženim iznosom, Vansudsko poravnanje možete potpisati a ukoliko niste, uvek imate pravo prigovora na predloženi iznos.

Totalna šteta na vozilu

Totalnu štetu bismo mogli posmatrati na nekoliko načina ali najbitnija podela jeste na tehničku totalnu štetu i ekonomsku totalnu štetu.

Tehnička totalna šteta obračunava se za vozila koja su u tom stepenu oštećena da popravka istog nije moguća.Ovde uglavnom spadaju teško havarisana vozila, vozila izgorela u požaru, vozila jako oštećenja poplavama ili nekim drugim spoljnim uticajima. Na neki način bi i krađa mogla spadati u ovu vrstu totalne štete s obzirom da je način obračuna krađe isti s tim da nema iskoristivog ostatka.

Ekonomski totalna šteta je najčešći oblik totalne štete i obračunava se onda kada popravka vozila prelazi tržišnu vrednost vozila umanjene za vrednost ostatka. Ispod ćemo detaljno objasniti način obračuna totalne štete po stavkama.

Obračun totalne štete obuhvata nekoliko pojmova: novonabavna vrednost vozila, starost vozila u trenutku saobraćajne nezgode, vrednost vozila u trenutku saobraćajne nezgode, vrednost ostatka.

Novonabavna vrednost vozila je vrednost vozila koja se uglavnom određuje na osnovu „Kataloga cena i nomenklatura vozila“ koji na svakih šest meseci izdaje AMS Srbije.

Starost vozila u trenutku saobraćajne nezgode predstavlja starost vozila od prve registracije pa do trenutka osiguranog slučaja. Ukoliko godina prve registracije ne odgovara godini proizvodnje onda se za datum prve registracije usvaja 01.07. godine proizvodnje.

Vrednost vozila u trenutku nezgode određuje se na osnovu nekoliko faktora

  • Starost vozila | procentualna vrednost određena po osnovu starosti vozila, a u skladu sa tablicama vrednosti vozila propisanim od strane AMS Srbije
  • Korekcija km | procentualna vrednost kojom se vrednost vozila po osnovu starosti može umanjiti ili uvećati zavisno od toga da li je vozilo prešlo više ili manje od tablicama predviđene kilometraže
  • Opšte stanje vozila, način eksploatacije i investiciono ulaganje su faktori vezani za stanje vozila, održavanje i eventulano ulaganje u vozilo kojim je podignuta vrednost istog
  • Ponuda i tražnja | faktor kojim se usklađuje procenjena vrednost vozila po gore navedenim kriterijumima sa tržišnom vrednošću vozila tog tipa i godišta.

Procenjena vrednost ostatka je procentualna vrednost neoštećenog (iskoristivog) dela vozila koji se može iskoristiti.

Obračun totalne štete na vozilu | primer

Šta zapravo znači totalna šteta na vozilu?

Totalna šteta predstavlja razliku vrednosti vozila u trenutku nastanka osiguranog slučaja i iskoristivog dela ostatka vozila.

Kod ekonomske totalne štete dobijeni iznos predstavlja i takozvanu „granicu rentabilnosti“ odnosno granicu do koje je popravka vozila isplativa. Ukoliko vrednost popravke vozila pređe obračunatu granicu, popravka postaje ekonomski neisplativa i tada se obračunava ekonomska totalna šteta.

Vredno je napomenuti da, ukoliko je vozilo u potpunosti uništeno odnosno poprava nije moguća i ukoliko je na istom obračunata tehnička totalna šteta, vozilo odjavljujete kod nadležnog organa čime stičete pravo da izvršite povrat dela plaćene premije za osiguranje od autoodgovornosti, ali o tome svakako možete dobiti više informacija prilikom odjave vozila i vraćanja tablica.

Želimo da Vam ovi tekstovi budu samo informativnog karaktera, a nikada potreba. Vozite pažljivo. 

Autor: Dušan Ćirović dipl. ing | stručni saradnik za likvidaciju šteta | © CEPEOS | Centar za osiguranje | Sva prava zadržana