logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Kako se radi likvidacija štete i koja su Vaša prava?

Likvidacija štete na vozilu.

Prijavili ste štetu u nadležnom osiguranju, urađena je procena vozila, predali ste dokumentaciju i šta sada?

U ovom tekstu ćemo se uglavnom bazirati na materijalne štete, ali ćemo se na kratko osvrnuti i na način rada sa nematerijalnim štetama, odnosno odštetnom zahtevu za pretrpljene telesne povrede.

Koja je razlika između materijalnih i nematerijane štete?

Razlika u samom postupku obrade materijalne i nematerijalne štete je samo u tome što se kod materijalnih šteta vrši procena štete na vozilu, a kod nematerijalnih se ocenjuje stepen pretrpljenih povreda.

Likvidacija | obrada materijalne štete

Nakon završene prijave štete i završene procene, predmet zadužuje likvidator osiguravajućeg društva u kome ste prijavili štetu. Likvidator šteta (u daljem tekstu likvidator) je lice koje vodi Vaš predmet od početka pa do samog kraja istog, bez obzira na to kakvo rešenje donosi. Nakon prijema predmeta, likvidator pregleda dokumentaciju i prva stvar koju konstatuje jeste da li je šteta nastala u periodu koji je pokriven polisom autoodgovornosti.

Ukoliko je prvi uslov ispunjen, u sledećem koraku konstatuje da li je sva osnovna dokumentacija dostavljena i to beleži na koricama svog predmeta odnosno u aplikaciji za rad sa štetama. Ovde ćemo za trenutak zastati i podsetiti se prvih tekstova kada smo pričali o Evropskom izveštaju i Zapisniku o uviđaju saobraćajne nezgode.

Generalno gledano, ovo je najosetljiviji deo obrade predmeta u celom toku, jer na osnovu Evropskog izveštaja odnosno Zapisnika policije, likvidator utvrđuje pravni i saobraćajni osnov.

Šteta prijavljena po Evropskom izveštaju

Ukoliko je šteta prijavljena po Evropskom izveštaju, likvidator proverava da li su dostavljene izjave oštećenog i štetnika (svog osiguranika ili vozača osiguranog vozila) kao i da li su fotografisana oba vozila i da li je rađeno poređenje. Ukoliko je sve to priloženo u predmetu, razmatra oštećenja i utvrđuje da li su, pored stava procenitelja koji je radio fotografisanje i poređenje vozila, prijavljena oštećenja mogla nastati na opisan način.

Ukoliko prethodno pomenuta dokumentacija nije priložena, likvidator po potrebi traži izjavu od svog osiguranika odnosno vozača. Ovo je upravo deo o kome smo pisali ranije i naveli da se maksimalno potrudite da sa drugim učesnikom dođete u njegovo osiguravajuće društvo kako bi ubrzali proces obrade štete, a samim tim i otklanjanja štete na Vašem vozilu. Ukoliko odluči da je za obradu predmeta neophodna izjava osiguranika/vozača, likvidator je u obavezi da isto traži pismenim putem od svog osiguranika, ali i da Vas o tome obavesti. O rokovima slanja dopisa i obrade predmeta ćemo pisati nešto kasnije.

Šteta prijavljena po Zapisniku policije

Ukoliko je dostavljen Zapisnik o uviđaju, likvidator analizom istog utvrđuje pravno saobraćajni osnov. Ukoliko je situacija čista, likvidator potvrđuje osnovanost Vašeg odštetnog zahteva. Na osnovu određenih podataka koje su zabeležili predstavnici policije, likvidator može odrediti da li postoji doprinos na Vašoj strani za nastanak saobraćajne nezgode ili da li postoji doprinos u težini posledica. Doprinos se najčešće ogleda kroz prekoračenje brzine na mestu saobraćajne nezgode, a u odnosu na propisanu brzinu. Naravno, postoji niz drugih razloga za dodeljivanje doprinosa.

Imajte na umu da je likvidator obučeno lice koje poznaje propise, zakone i da osnovanost Vašeg odštetnog zahteva određuje u skladu sa istim. Pored saobraćajno pravnog osnova, likvidator je u obavezi i da konstatuje da li postoji mogućnost regresnog potraživanja od svog osiguranika/vozača (ili drugog lica), ukoliko je isti prekršio odredbe Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Zakonu o bezbednosti saobraćaja i ostalim zakonima i propisima vezanim za naknadu štete. Tematiku regresnog potraživanja ćemo obraditi u jednom od budućih tekstova.

Ukoliko likvidator nakon pregleda kompletno dostavljene dokumentacije, utvrdi da je za dalje rešavanje Vašeg odštetnog zahteva potrebna dodatna dokumentacija, u obavezi je da Vas o tome obavesti u Zakonom propisanom roku.

Pošto je utvrdio pravno saobraćajni osnov, likvidator radi obračun štete na način opisan u prethodnom tekstu (Kako se računa totalna a kako delimična šteta?). Nakon obračuna priprema nalog za plaćanje prema instrukcijama koje ste predali, ili ukoliko nema broj tekućeg računa predlog Vansudskog poravnanja, i na taj način vrši isplatu štete i zatvaranje predmeta a na Vašu adresu šalje rešenje i Vansudsko poravnanje.

Likvidacija | obrada nematerijalne štete

Kao što smo prethodno napomenuli, razlika u obradi nematerijalne štete se ogleda samo u tome što se u istoj radi procena stepena povreda oštećenog. Nakon što ste prijavili štetu i nadležnom osiguravajućem društvu dostavili medicinsku dokumentaciju, predmet odlazi kod lekara cenzora (lica medicinske struke zaduženog za određivanje stepena povrede).

U skladu sa nalazom lekara cenzora, likvidator opredeljuje naknadu za pretrpljene telesne povrede, a opet u skladu sa pravilima struke i sudskom praksom za ovaj tip šteta. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, likvidator u skladu sa prethodno navedenim, priprema Vansudko poravnanje i Rešenje o pravu na naknadu. Kao i u materijalnoj šteti, likvidator u skladu sa dostavljenom dokumentacijom oštećenom može dodeliti doprinos koji se najčešće ogleda u nevezivanju sigurnosnog pojasa, vožnje sa licem pod uticajem alkohola itd. Ukoliko ste bili putnik u vozilu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima možete birati kojoj osiguravajućoj kući ćete se obratiti za naknadu nematerijalne štete. Odluka je na vama.

Rokovi za obradu predmeta

U skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, likvidator je u obavezi da malu štetu (500 EUR do ulaska u EU), pod uslovom da je dostavljena sva dokumentacija prilikom prijave štete, reši i isplati u roku od osam dana od dana prijema odštetnog zahteva, odnosno ukoliko je nepotpun da u istom roku, pisanim putem, bez obzira na visinu štete, obavesti podnosioca zahteva o potrebnoj dokumentaciji za obradu predmeta.

Kod veće štete, likvidator je u obavezi da štetu reši i isplati, odnosno pošalje obrazloženu ponudu, u roku od četrnaest dana od dana prijema odštetnog zahteva. Materijalna šteta bi trebalo biti rešena u roku od 45 dana, a nematerijalna šteta u roku od 90 dana od dana prijema odštetnog zahteva.

Koja su Vaša prava?

Ukoliko niste zadovoljni rešenjem Vašeg odštetnog zahteva, bilo da se radi o visini ili osnovanosti istog, imate zakonsko pravo prigovora na isto. Ukoliko uputite prigovor na odluku o Vašem odštetnom zahtevu, nadležno osiguravajuće društvo je u obavezi da Vam na isti odgovori u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Ukoliko i dalje Vaš problem nije otklonjen, možete se žaliti Narodnoj banci Srbije, odnosno podneti pritužbu. Mi Vam ipak, ukoliko je ikako moguće, preporučujemo mirno zatvaranje predmetne štete odnosno sklapanje Vansudskog poravnanja u mirnom postupku.

Pouka za osiguranika | prouzrokovača štete

U skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, član 23, osiguranik je u obavezi da se u roku od 15 dana od dana nastanka saobraćajne nezgode javi svom osiguravajućem društvu i dostavi podatak o saobraćajnoj nezgodi. Neobaveštavanje osiguravajućeg društva može prouzrokovati novčanu kaznu propisanu članom 97 i 100 navedenog zakona. Vozite pažljivo.

Autor: Dušan Ćirović dipl. ing | stručni saradnik za likvidaciju šteta | © CEPEOS | Centar za osiguranje | Sva prava zadržana